Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wie zijn wij?

Jeugdteam+ is een team bestaande uit medewerkers afkomstig uit zeven verschillende organisaties (GGNet, Jeugd GGZ Dimence groep , Karakter, entrea lindenhout, Pactum, Pluryn, Tactus) die met hun verschillende expertises samen de hulpverlening vorm geven. Bijzonder is dat kennis en kunde vanuit Jeugd GGZ, Jeugdzorg, LVB zorg en Verslavingszorg is samengebracht in één team. Door deze expertises in één team samen te brengen, is er altijd de best passende hulp bij complexe problemen.

Samenwerken doen wij op onze eigen en unieke werkwijze waarbij we wendbaar, snel inzetbaar en laagdrempelig zijn. De kracht zit hem mede in het principe van shared caseload en de vrije rol van werken dat voldoende holding biedt om verschillende hulpvragen aan te pakken.

Het Jeugdteam+ neemt momenteel geen nieuwe aanmeldingen aan. De jeugdconsulent in uw regio kan meedenken in alternatieve vorm van hulp.

Wat is de doelgroep van Jeugdteam+

Jeugdteam+ is er speciaal voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die hulp nodig hebben en zoekende zijn naar een passende vorm van hulpverlening. Jeugdteam+ helpt en ondersteunt hen bij hun hulpvraag en sluiten aan bij de thuissituatie/ het systeem. Vaak zijn dit gezinnen die in de reguliere zorg afhaken of de reguliere zorg om bijzondere reden niet weten te bereiken.

Wat doen wij?

Om te kunnen starten plannen we met ouders en betrokken partijen een startgesprek om te bespreken of de hulpvraag passend is bij Jeugdteam+. Wij worden ook ingezet voor consultatie en advies. Jeugdteam+ werkt systemisch en meerdere levensgebieden worden daarin meegenomen. Indien mogelijk worden voorwaarden gecreëerd voor eventueel benodigde toekomstige zorg.

Jeugdteam+ erkent de eigen regie van de cliënt, biedt de zorg flexibel, veilig en altijd in overleg met de cliënt. Door samen te werken, kunnen de zorg- en hulpverleners efficiënt werken, is er onderling een goede overdracht en is privacy geborgd.

Samenwerking met netwerk- en keten partners is belangrijk. Jeugdteam+ zet duidelijke lijnen uit in samenwerking met alle betrokkenen. Zij nemen verantwoording, geven waar nodig (dwingende) adviezen en zetten mensen in positie. Zij hebben gedeelde en verdeelde taken in samenwerking met betrokken instanties zoals o.a. het CJG, jeugdbescherming. Er vindt nauwe communicatie en afstemming plaats tussen de betrokkenen. Waar nodig leiden zij toe naar passende zorg.

Jeugdteam+ werkt snel, laagdrempelig en zonder wachtlijst/intake onderzoek. In een startgesprek wordt besproken of Jeugdteam+ passend is. Hierbij zijn ouders, kind of jongere, en de betrokken partijen aanwezig. Doelen en verdere informatie worden vastgelegd in een concept plan van aanpak. Jeugdteam+ stelt een beeld vast van hulpvragen, doelen en kijken naar de krachten en mogelijkheden. Bij stagnerende zorg worden er ook afspraken gemaakt over de regie en bijdragen van betrokken partijen. Na het start MDO wordt gekeken wie er vanuit het team aan het gezin gekoppeld worden. Als bekend is dat een beschikking voor Jeugdteam+ wordt afgegeven, wordt er direct een eerste afspraak gepland.

Zij gaan meteen aan de slag met de informatie die op dat moment bekend is. Is Jeugdteam+ niet passend dan wordt er in een adviesgesprek besproken wat nodig is. (advies- en consult functie) Jeugdteam+ voegt in en stelt samen met kind of jongere, ouders en betrokkenen vast wat er voor nodig is om de ontwikkeling van kind/jongere vlot te trekken.

Jeugdteam+ gebruikt een klein en licht dossier. Verwijzers, kind of jongere en betrokkenen voorzien in de benodigde informatie. Er is plan van aanpak overeengekomen. Vanuit het eerder genoemde principe van shared case load wordt er dagelijks casuïstiek besproken. Er is wekelijks teamoverleg en worden aanmeldingen besproken.

Jeugdteam+ sluit af als het kind/jongere gestabiliseerd is en er een groeiend vertrouwen in het eigen kunnen, het vertrouwen in anderen aanwezig is (waaronder de zorg/hulpverlening) en reguliere zorg afdoende is.

Het team is tijdens kantooruren bereikbaar en stemt samen met het gezin af wat te doen buiten kantoortijden.

De zeven aangeschakelde organisaties werken onder één beschikking en hebben hun eigen dossiervorming. Met toestemming vanuit het CJG kan er ook gewerkt worden binnen het traject verlengde jeugdzorg.

Hoe kun je ons aanvragen

Om het Jeugdteam+ in te kunnen zetten is er een toewijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig.

Wanneer we een formele toezegging krijgen vanuit het Centrum van Jeugd en Gezin dat de beschikking wordt afgegeven, is dat voor ons al een startschot om te beginnen. We kennen geen wachtlijsten en doen geen intake onderzoek.